Witamy!
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców Gminy Ełk PDF Drukuj Email
piątek, 26 października 2012 12:53

Chcąc zmniejszyć zjawisko wykluczenia cyfrowego na terenie Gminy Ełk w 2009 r. Gmina Ełk złożyła do Władzy Wdrażającej Programy Europejskie wniosek o dofinansowanie realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców Gminy Ełk”. W dniu 23.11.2009 r. została podpisana umowa o dofinansowanie nr POIG.08.03.00-28-046/09-00 projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców Gminy Ełk”  o numerze POIG.08.03.00-28-046/09, w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”, osi priorytetowej 8. „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013.

Celem głównym projektu jest zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Zjawisko wykluczenia wynika z braku warunków technicznych lub finansowych. Chcąc dać szanse zdolnym dzieciom i młodzieży pochodzącej z rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej  oraz osobom niepełnosprawnym 128 gospodarstw domowych uzyskało dostęp do Internetu w słabo zurbanizowanym terenie gminy Ełk. Okres kwalifikowalności wydatków dla projektu rozpoczął się w dniu 23.01.2009 roku i zakończy się 31.12.2012 roku. Także koniec projektu „tuż tuż”.

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 2 507 575,43 zł. Gmina Ełk na realizację projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion – mieszkańców Gminy Ełk” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 otrzymała dofinansowanie w kwocie 1 822 879,61 zł. Trwałość projektu wynosi 5 lat od dnia zakończenia realizacji projektu tj. do 31 grudnia 2017 roku.

 
Informacje o Projekcie PDF Drukuj Email
sobota, 30 października 2010 00:24

 

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion mieszkańców Gminy Ełk” realizowany był w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Powyższe Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Beneficjentami projektów w ramach wyżej wymienionego działania mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
- konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Organizatorem Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion mieszkańców Gminy Ełk” zgodnie z wytycznymi POIG 2007 - 2013 jest Gmina Ełk (JST).

 

 
Informacji cd.. PDF Drukuj Email
sobota, 30 października 2010 00:46

Wykorzystanie Internetu w życiu codziennym to wyrównanie szans rozwoju zwłaszcza ludzi młodych z małych miast i terenów wiejskich z ich rówieśnikami z dużych miast.

Stan informatyzacji społecznej na terenie gminy – obecnie między innymi poprzez słabo rozwinięte usługi internetowe, teren powiatu ełckiego i Gminą Ełk charakteryzują się dramatyczną sytuacją społeczno-ekonomiczną na tle województwa warmińsko mazurskiego. Tereny te zostały pominięte ze względu na swoją nieatrakcyjność ekonomiczną przez ogólnokrajowych operatorów. Usługi dostępu do Internetu są o bardzo niskiej przepustowości, a na większości obszarów objętych naszym projektem całkowicie nie występują. W zestawieniu z trudną sytuacją ekonomiczno – społeczną tworzy to barierę, która bez wsparcia celowych działań nigdy nie zostaną przełamane, wskazując potencjalną grupę abonentów (8 lat), Gmina zachęci dostawców Internetu do dotarcia na ten teren. - Realizacja projektu odpowiada potrzebom wybranych grup docelowych ze względu na to, że dla wszystkich uczestników biorących udział w projekcie stwarza możliwość dostępu do Internetu, mimo że barierą są wysokie koszty sprzętu komputerowego i opłaty za korzystanie z Internetu. Zaplanowane działania: - wybór operatora w wyniku przetargu (podłączenie użytkowników i koszty prac remontowych na budynkach gminy), - zakup sprzętu w wyniku przetargu, - badanie grupy pod względem zapotrzebowania na szkolenia – niezbędne w celu prawidłowej klasyfikacji i udział w szkoleniu,

- warsztaty użytkowników końcowych,

- promocja projektu,

- zapewnienie trwałości projektu – wszystkie powyższe działania są niezbędne w celu zrealizowania celu głównego projektu.

Poprzez realizacje projektu grupa docelowa zostanie włączona do społeczeństwa informacyjnego. Projekt nie generuje dochodu, wszystkie koszty uwzględnione w projekcie są konieczne do poniesienia w celu osiągnięcia rezultatu jakim będzie przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Ełk. Zaproponowane rozwiązania techniczne przeprowadzenia projektu na obszarach gminy Ełk muszą sprostać wymogom terenu. Jedyną opcją są wysokowydajne łącza sieci bezprzewodowych, które zapewnią szerokopasmowy dostęp do Internetu – co najmniej 2 Mbit/s do każdej stacji roboczej objętej programem. Założeniem jest wykorzystanie wydajnego pasma 5 GHz. Ważnym aspektem dostosowania rozwiązań do warunków jest zapewnienie aktualności technologicznej stacji roboczych dostarczonych wykluczonym.

Gmina na drodze przetargu wyłoni dostawcę bądź dostawców zapewniających pełną zgodność swoich produktów z założeniami organizacyjnymi i technicznymi realizacji projektu.

 
Copyright © 2020 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusio - GMINA EŁK. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Joomla! jest wolnym oprogramowaniem dostępnym na licencji GNU GPL.