Informacje o Projekcie Drukuj
sobota, 30 października 2010 00:24

 

 

Projekt „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion mieszkańców Gminy Ełk” realizowany był w ramach Działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Powyższe Działanie ma na celu zapewnienie dostępu do Internetu dla osób zagrożonych wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności. Beneficjentami projektów w ramach wyżej wymienionego działania mogą być:
- jednostki samorządu terytorialnego,
- konsorcja jednostek samorządu terytorialnego,
- konsorcja jednostek samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi.
Organizatorem Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion mieszkańców Gminy Ełk” zgodnie z wytycznymi POIG 2007 - 2013 jest Gmina Ełk (JST).